Sweden 24 Impact

Sweden 24 Impact

Sweden 24 is an Impact format for advertisers seeking high reach and maximum attention. With Sweden 24 Impact, you have the opportunity to reach 1.5 million Swedes in 24 hours with formats like Fullscreen Scroll & Takeover or Welcome Page.


Basic specifications

Desktop – Fullscreen Scroll

1920x1080, JPG & PNG, max 500kb

Desktop – Takeover

1920x1080, JPG & PNG, HTML5, max 500kb

Desktop – Welcome Page

1920x972, JPG, max 500kb

Mobil – Fullscreen Scroll

640x1136, JPG & PNG, max 200kb

Mobil – Takeover

640x1136, JPG, PNG & HTML5, max 200kb

Mobil – Welcome Page

1080x1920, JPG, max 300kb

This adformat is available on the following brands

Specifications

Basic specifications

Desktop – Fullscreen Scroll : 1920x1080, JPG & PNG, max 500kb

Desktop – Takeover: 1920x1080, JPG & PNG, HTML5, max 500kb

Desktop – Welcome Page: 1920x972, JPG, max 500kb

Mobil – Fullscreen Scroll : 640x1136, JPG & PNG, max 200kb

Mobil – Takeover: 640x1136, JPG, PNG & HTML5, max 200kb

Mobil – Welcome Page: 1080x1920, JPG, max 300kb

Annonsinlämning print

För information gällande print, följ denna länk och se aktuell flik under “Specifikationer”.

Materialfrågor för print (SvD och Aftonbladet) kan mejlas till materialinfo@schibsted.com.

 

Annonsinlämning digitalt
 • Tänk på att alla resurser som krävs av en annons räknas in i maxvikten, t.ex. javascript, bilder, typsnitt & style sheets. Detta gäller även för tredjepartsmaterial.
 • Det totala antalet resurser ska begränsas till 15 st.
 • All annonsering ska vara secure (https), vilket innebär att alla annonsanrop måste ske över HTTPS-protokollet och domänerna måste ha giltiga SSL-certifikat.
 • Alla frågor och allt material ska skickas till adoperations@schibsted.se
 • Allt material måste uppfylla specificerade krav om inget annat är överenskommet.
 • Allt annonsmaterial måste levereras minst 3 arbetsdagar före publicering (5 dagar för specialformat, t.ex. Takeover, Outstream, Äga Sajten).

Om du har frågor kring specifikationen så är du välkommen att kontakta Ad Operations.

Vi är bemannade mellan 08:00–17:00 måndag till fredag.

Denna specifikation är ämnad för producenter av annonsmaterial baserat på HTML5 och som ska användas till digital annonsering på Schibsted. Följande riktlinjer är viktiga för kampanjens framgång och leverans och material som inte följer riktlinjerna kommer därför inte att godkännas. För specifika vikter och storlekar se specifikation under respektive produkt.

Generellt

 • Alla anslutningar måste göras genom https.
 • Det är inte tillåtet att bryta sig ur iframes, så kallad framebusting.
 • Vi rekommenderar att materialet max gör 15 requests (bilder, JS-bibliotek, fonter etc.)
 • Vid ljus eller vit bakgrund måste materialet ha en svart 1px border.
 • Använd inte animationer som tar stor datorkraft, t.ex. javascript-animerade snöfall.
 • Animationer får inte vara längre än 30 sekunder.
 • Använd CCS-animationer istället för Javascript-animationer i största möjliga utsträckning.
 • Materialet får inte ta över sidans scrollfunktion.
 • Observera att alla resurser räknas in i annonsvikten utan cache.
 • Ska video användas i annonsen, se ytterligare information under Video in Banner.

Klick

 • Vi rekommenderar att 100% av annonsytan är klickbar.
 • Klick på annons måste öppnas i ett nytt fönster/flik.

Villkor

Schibsted testar alla annonser innan godkännande, detta inkluderar att testa prestandan av annonsmaterial på simulerade system.

Följer ni riktlinjerna ovan bör materialet fungera som det ska och således bli godkänt.
Väljer ni att producera egna HTML5-annonser utan hjälp från våra certifierade produktionsbolag är det dock ert ansvar att se till att annonsen fungerar.

Fungerar inte materialet som det är tänkt lägger vi materialet på en testsida och url skickas därefter tillbaka till produktionsbyrån för egna tester.

Safeframe

På Schibsteds sajter körs annonserna i en så kallad safeframe. Detta görs för att skydda användaren från attacker utförda via annonser.

Safeframe innebär kort att annonsen inte kan komma åt övrig sajt utan sajtens tillåtelse.
För annonsören innebär det att annonsen t.ex. inte kan se sin position på sidan.

För mer information om hur man mäter viewability med safeframe hänvisar vi till IABs riktlinjer.

Klick till extern webbläsare från app

I Schibsteds appar öppnas alla länkar i en intern webbläsare i appen.
Detta görs för att användaren så smidigt som möjligt ska kunna återvända till appen efter besöket på annonsen landningssida.
Vill man som annonsör länka ut till telefonens vanliga webbläsare så går det att göra med exemplet av kod nedan.

<script src="https://acdn.adnxs.com/mobile/anjam/anjam.js"></script> <div id="banner" onclick="openLink()"></div> <script> var clickTag = "https://example.com"; function openLink() { if (anjam.ready) { //Banner is in app anjam.ExternalBrowser(clickTag); } else{ //Banner is in web window.open(clickTag, "_blank"); } } </script> 

HTML-ZIP
Utöver ovan specifikation som gäller för alla material så ska nedan riktlinjer följas för material som ska laddas upp i Schibsteds annonsserver Appnexus.

Generellt
Materialet ska endast innehålla en (1) index.html fil.
Alla externa referenser måste vara https.

Klick – SV
Vid inlämning av HTML-zip får landningssidan inte vara hårdkodad i annonsen, eftersom Appnexus kräver att den definieras i adservern i samband med uppladdning av materialet.

Implementera istället klicken enligt nedan instruktioner:

1. Lägg till följande JavaScript i index.html

<script type="text/javascript"> function getParameterByName(name) { var match = RegExp('[?&]' + name + '=([^&]*)').exec(window.location.search); return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' ')); } var clickTag = getParameterByName('clickTag'); </script> 

2. Addera clickTag variabeln till valfritt element i HTML-koden

Exempel 1 – div

<div onclick="window.open(clickTag, '_blank');"></div>

Exempel 2 – JavaScript

<div id="banner"></div> <script> document.getElementById("banner").addEventListener("click", function() { window.open(clickTag, '_blank'); }, false); </script>

Exempel 3 – a href

<a href="javascript:void(0)" onclick="window.open(clickTag, '_blank');">

Testa lokalt på datorn genom att öppna upp html-filen i önskad webbläsare och sedan addera
?clickTag=http://www.example.com i webbläsarens adressfält, ladda om sidan med den nya adressen och klicka sedan på bannern. Hamnar du på www.example.com fungerar bannern som den ska.

Här finns ett exempelmaterial att ladda ned.

Tredjepartstaggar

Det är i de flesta fall möjligt att använda sig av tredjepartstaggar vid annonsering på Schibsted, se specifikation på respektive produkt för möjligheten till användning av tredjepartstaggar.

Tredjepartstaggar innebär att annonsen hostas på en extern server och att Schibsted får en kod att boka in på annonsutrymmet. När ett anrop till annonssystemet besvaras av kampanjen kommer koden ifråga att köras på sidan och annonsen som denna pekar på kommer att visas.
Samma generella riktlinjer som gäller för displayannonsering gäller för tredjepartsannonser.

Se godkända tredjepartsaktörer för annonsering på Schibsted här.

Video In Banner

OBS! Ej att förväxlas med Outstream som måste produceras av Schibsted Production. Notera att en video in banner ska produceras i HTML5, vi kan ej ta emot rena MP4-filer. Schibsted mäter endast klick, impression och viewability för video in banners.

Riktlinjerna som gäller för alla displayannonser ska följas, utöver dessa ska även nedan följas:

 • Video i en banner ska laddas in först när det redaktionella innehållet på sajten laddat klart, med så kallad polite filladdning. Detta görs genom att lyssna på javascripteventet window.onload.
 • Videon får inte spela upp ljud automatiskt, eller aktiveras via mouse-over.
 • Videon får inte ha en ljudkanal vid initial load för annonser som ska gå i mobilen. Om användaren klickar på bannern så är det tillåtet att ladda in en ny video med en ljudkanal. Detta är viktigt på grund av att om ljudkanal finns med initialt kan andra applikationer som är igång samtidigt, som tex Spotify, få ljudet avstängt.
 • Video-elementet måste alltid ha playsinline webkit-playsinline för att inte öppnas i fullskärm.
  Exempel: <video src=”video.mp4″ playsinline webkit-playsinline />
 • Filformatet MP4 med kodning H.264 och baseline-profil rekommenderas.
 • AAC kodning rekommenderas för ljud. Kombinationen MP4 och H.264 med AAC ljud fungerar bra över de flesta enheter.
 • Strömningstekniker så som HLS och MPEG-DASH rekommenderas för att få högre kvalitet på videon, förutsatt att annonsen själv väljer rätt strömningskvalité utifrån enhetens belastning och internethastighet.
 • Schibsted nekar annonser som inte tar hänsyn till enhetens belastning och internethastighet.

Filvikter
Formatets (exempelvis panorama) ordinarie filvikt gäller fortfarande, men utöver ordinarie filvikt finns ytterligare spelrum för filmen om den ska spelas automatiskt (görs alltid med polite load):

Desktop/tablet: 1000 kb
Mobil: 500 kb

Exempelvis ska en Video-in-banner Desktop Panorama 980×240 väga max 200 kb initial load (innan sajten laddat klart), max 1000 kb polite load (efter onload-eventet). För video som ska spelas upp efter klick från användaren finns ingen begränsning, men viktigt att man då ser till att videon inte laddats in innan dess.

 


General – English

This specification is intended for producers of advertising material based on HTML5 and which will be used for digital advertising at Schibsted. The following guidelines are important for the success of the campaign and its delivery. Therefore materials that do not follow the guidelines will not be approved. For specific weights and sizes, see specification under each product.

 • All connections must be made through https.
  It is not allowed to break out of iframes, so called framebusting.
 • We recommend that the material makes a maximum of 15 requests (images, JS library, fonts, etc.)
 • For light or white backgrounds, the material must have a black 1px border.
 • Do not use animations that take a lot of computer power, e.g. javascript-animated snowfall.
 • Animations must not be longer than 30 seconds.
 • Use CCS animations instead of Javascript animations as much as possible.
 • The material must not take over the scroll function of the page.
 • Please note that all resources are included in the ad weight without cache.
 • If video is to be used in the advertisement, see further information under Video in Banner.

Click
We recommend that 100% of the ad space is clickable.
Click on ad must open in a new window / tab.

Terms
Schibsted tests all ads before approval, this includes testing the performance of advertising material on simulated systems. If you follow the guidelines above, the material should work as it should and thus be approved. If you choose to produce your own HTML5 ads without the help of our certified production companies, however, it is your responsibility to ensure that the ad works. If the material does not work as intended, we place the material on a test page and the url is then sent back to the production agency for our own tests.

Safeframe
On Schibsted’s sites, the ads are run in a so-called safeframe. This is done to protect the user from attacks performed through advertisements. In short, Safeframe means that the ad cannot access the rest of the site without the site’s permission. For the advertiser, this means that the ad e.g. can not see its position on the page. For more information on how to measure viewability with safeframe, please refer to IAB’s guidelines.

Click for external browser from app
Schibsted’s apps open all links in an internal browser in the app. This is done so that the user can return to the app as smoothly as possible after visiting the ad landing page. If you as an advertiser want to link to the phone’s regular browser, you can do so with the example code below.

<script src="https://acdn.adnxs.com/mobile/anjam/anjam.js"></script> <div id="banner" onclick="openLink()"></div> <script> var clickTag = "https://example.com"; function openLink() { if (anjam.ready) { //Banner is in app anjam.ExternalBrowser(clickTag); } else{ //Banner is in web window.open(clickTag, "_blank"); } } </script> 

HTML ZIP 
In addition to the above specification that applies to all materials, the following guidelines must be followed for materials that are to be uploaded to Schibsted’s advertising server Appnexus.

Generally
The material should only contain one (1) index.html file.
All external references must be https.

Click
When submitting HTML zip, the landing page must not be hard-coded in the ad, as Appnexus requires that it be defined in the ad server in connection with uploading the material. Instead, implement the clicks according to the instructions below:

1. Add the following JavaScript to index.html

<script type="text/javascript"> function getParameterByName(name) { var match = RegExp('[?&]' + name + '=([^&]*)').exec(window.location.search); return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' ')); } var clickTag = getParameterByName('clickTag'); </script> 

2. Add the clickTag variable to any element in the HTML code
Here are some examples:

Example 1 – div

<div onclick="window.open(clickTag, '_blank');"></div>

Example 2 – JavaScript

<div id="banner"></div> <script> document.getElementById("banner").addEventListener("click", function() { window.open(clickTag, '_blank'); }, false); </script> 

Example 3 – a href

<a href="javascript:void(0)" onclick="window.open(clickTag, '_blank');">

3. Test
Test locally on the computer by opening the html file in the desired browser and then adding
?ClickTag = http: //www.example.com in the browser’s address bar, reloading the page with the new address and then clicking on the banner. If you end up on www.example.com, the banner works as it should.

Here is an example material to download.

Third-Party Tags

In most cases, it is possible to use third-party tags when advertising on Schibsted, see specification of each product for the possibility of using third-party tags.

Third-party tags mean that the ad is hosted on an external server and that Schibsted receives a code to book into the advertising space. When a call to the ad system is answered by the campaign, the code in question will run on the page and the ad it points to will appear.

The same general guidelines that apply to display advertising apply to third-party ads.

See approved third-party players for advertising on Schibsted here.

Video In Banner

NOTE! Not to be confused with Outstream which must be produced by Schibsted Production. Note that a video in banner must be produced in HTML5, we can not accept pure MP4 files. Schibsted only measures clicks, impressions and viewability for video in banners.

The guidelines that apply to all display ads must be followed, in addition to these, the following must also be followed:

 • Video in a banner must be uploaded only when the editorial content on the site has finished loading, with so-called polite file loading. This is done by listening to the javascript event window.onload.
 • The video must not play audio automatically, or be activated via mouse-over.
 • The video must not have an audio channel at initial load for ads to go on the mobile. If the user clicks on the banner, it is allowed to upload a new video with an audio channel. This is important because if the audio channel is initially included, other applications that are running at the same time, such as Spotify, can have the audio turned off.
 • The video element must always have playsinline webkit-playsinline in order not to open in full screen.
  Example: <video src = “video.mp4” playsinline webkit-playsinline />
 • MP4 file format with encoding H.264 and baseline profile is recommended.
  AAC encoding is recommended for audio. The combination MP4 and H.264 with AAC audio works well across most devices.
 • Streaming techniques such as HLS and MPEG-DASH are recommended for higher quality video, provided the ad itself selects the correct streaming quality based on the device’s load and internet speed.
 • Schibsted denies ads that do not take into account the device’s load and internet speed.

File weights
The regular file weights of the format (eg panorama) still apply, but in addition to the regular file weight, there is additional leeway for the film if it is to be played automatically (always done with polite load):

Desktop/Tablet: 1000 kb
Mobile: 500 kb

For example, a Video-in-banner for Desktop, Panorama 980×240, must weigh a maximum of 200kb initial load (before the site loads completely), a maximum of 1000kb polite load (after the onload event). For video to be played after clicks from the user, there is no limit, but it is important that you then make sure that the video has not been uploaded before that.

Från och med 25 Maj 2018, när den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) infaller, kommer endast följande tredjepartsaktörer tillåtas för annonsering på Schibsted*:

 • Appnexus
 • Adcombi
 • Adform
 • Adssets
 • Adtoox
 • Artworx
 • Audience report
 • Bannerflow
 • BidTheatre
 • Digiseg
 • Delta Projects
 • Doubleclick Campaign Manager
 • Doubleverify
 • IAS
 • Lystra
 • Madington
 • Mediamath
 • Meetrics
 • MOAT
 • RTB House
 • Seenthis
 • Synoint
 • Tactic

För den programmatiska affären är det endast följande DSP:er som tillåts efter 25 Maj 2018*:

 • Appnexus
 • Adform
 • BidTheatre
 • Delta
 • Google/DV360
 • Kobler
 • Mediamath
 • Platform 161
 • Readpeak
 • The Trade Desk

Nya bokningar kan med fördel göras genom Schibsted Self-Serve Admarket,
där material hostas genom Adssets.

Övriga förhållningsregler:

Javascriptbibliotek från etablerade aktörer, exempelvis CreateJS, godkänns
under förutsättningen att inga cookies ​eller mätpixlar ​används.

Hosting av PNG, JPG, GIF och andra bild och video-assets hos en CDN, exempelvis Amazon S3,
eller annonsörens egen domän, godkänns under förutsättning att inga cookies eller mätpixlar används.

Det är tillåtet att hosta fonter externt.

Det är tillåtet att använda Adobe Animate / Edge.

Interna effektmätningsverktyg som Schibsted erbjuder sina annonsörer, så som Inizio,
NEPA och RAM kommer fortsatt tillåtas.

UTM-länkar är godkända.

Listorna uppdateras löpande.
Senaste uppdatering: 2021-07-01

Datapolicy
Här kan du läsa Schibsted Datapolicy

Cookiepolicy
Här kan du läsa Schibsted Cookiepolicy

Persondatapolicy
Här kan du läsa Schibsted Personuppgiftspolicy

Contact us

"*" indicates required fields