Så jobbar Omni

Omnis löfte är att samla alla nyheter och alla perspektiv i en app. Genom att utmana människor till nya insikter om världen, varandra och sig själva vill vi bidra till både ett bättre samhälle och en lite bättre värld.

Omni har ingen politisk färg och strävar alltid efter bredd och balans, både i den enskilda texten och i stort och över tid. Vi står även oberoende från ägare, annonsörer, andra medier och utomstående intressen. Vi skriver våra egna texter och fattar våra egna publicistiska beslut. Vi använder ett rakt och förklarande språk och ägnar oss inte åt klickfiske i rubriker eller pushnotiser.

Omni har ett utgivningsbevis, vilket innebär att det som publiceras är skyddat enligt Yttrandefrihetsgrundlagen. Det är Omnis ansvariga utgivare som gör de slutgiltiga publicistiska bedömningarna och är ytterst ansvarig för allt innehåll. Utöver detta följer vi pressens publicitetsregler, 17 kompletterande regler som bland annat uppmanar till korrekt nyhetsförmedling och försiktighet med namnpubliceringar och annat som kan kränka den enskilde:

Ge korrekta nyheter

 1. Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier kräver korrekt och allsidig nyhetsförmedling.
 2. Kontrollera sakuppgifter så noggrant som omständigheterna medger, även om de tidigare har publicerats. Ge läsaren/mottagaren möjlighet att skilja mellan faktaredovisning och kommentarer.
 3. Kravet på saklighet gäller alla delar av en publicering, såväl innehåll som form och presentation.
 4. Slå vakt om den dokumentära bilden. Var noga med att bilder och grafiska illustrationer är korrekta och inte används på ett missvisande sätt.

Var generös med bemötanden

 1. Felaktig sakuppgift ska rättas, när det är påkallat. Den som gör anspråk på att bemöta ett påstående ska, om det är befogat, beredas tillfälle till genmäle. Rättelse och genmäle ska publiceras utan dröjsmål och på så sätt att de kan uppmärksammas av dem som har fått del av de ursprungliga uppgifterna. Observera att ett genmäle inte alltid kräver en redaktionell kommentar.
 2. Uttalanden från Mediernas Etiknämnd bör publiceras enligt de riktlinjer som Medieetikens Förvaltningsorgan (MEFO) fastställer. Klandrat massmedium ska erlägga fastställd expeditionsavgift.

Respektera enskildas privatliv

 1. Överväg noga publicitet som kan kränka enskildas privatliv. Avstå från sådan publicitet om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning.
 2. Iaktta stor försiktighet vid rapportering om självmord och självmordsförsök särskilt av hänsyn till anhöriga och vad ovan sagts om respekt för enskildas privatliv.
 3. Visa alltid offren för brott och olyckor största möjliga hänsyn. Pröva noga publicering av namn och bild med hänsyn tagen till offren och deras anhöriga.
 4. Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget och är missaktande.

Var varsam med bilder

 1. Vad som i dessa regler sägs gäller i tillämpliga delar även om bildmaterial.
 2. Tänk på att bildmontage eller förändring av bilder kan uppfattas som vilseledande. Ange alltid tydligt om en bild förändrats.

Hör båda sidor

 1. Sträva efter att ge personer, som kritiseras i faktaredovisande material, tillfälle att bemöta kritiken samtidigt. Sträva också efter att återge alla parters ståndpunkter. Var uppmärksam på att anmälningar av olika slag kan ha till enda syfte att skada den som blivit anmäld.
 2. Tänk på att en person, misstänkt för brott, i lagens mening alltid betraktas som oskyldig om fällande dom inte föreligger. Den slutliga utgången av en skildrad rättssak bör redovisas.

Var försiktig med namn

 1. Överväg noga konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada människor. Avstå från sådan publicering om inte ett uppenbart allmänintresse kräver att namn anges.
 2. Om inte namn anges undvik att publicera bild eller uppgift om yrke, titel, ålder, nationalitet, kön eller annat, som gör en identifiering möjlig.
 3. Observera att hela ansvaret för namn- och bildpublicering faller på den som återger materialet.